Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Den Haag, Bron: Twitter IenW

Ministerie reageert op brandbrief spoorsector over zbo-omvorming ProRail

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft wel degelijk feedback van de spoorsector verwerkt in de regelgeving die er voor moet zorgen dat ProRail wordt omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dat zegt het ministerie bij monde van Susanne Uilenbroek, woordvoerder Spoor en Openbaar Vervoer, in een reactie op een brandbrief waarin zes partijen in de spoorsector zich uitspreken tegen de omvorming.

Deltalinqs, FNV Spoor, KNV Spoorgoederenvervoer, OV-NL, Rover en VNO-NCW schrijven in een brandbrief aan de Tweede Kamer en het ministerie van IenW dat een “kostbare en bureaucratische reorganisatie” van ProRail niet bijdraagt aan de “maatschappelijke prestaties op en rond het spoor”. Daarnaast geven ze aan dat de feedback die de partijen hebben gegeven op de plannen niet heeft geleid tot wezenlijke aanpassingen in de conceptwetgeving.

“Voortdurend in gesprek gebleven”

Het ministerie van IenW stelt voortdurend met de betrokkenen uit de spoorsector in gesprek is gebleven. “De sectorpartijen zijn uitgenodigd voor sectorbrede stakeholder-bijeenkomsten in 2019, 2020 en 2021, waarmee de hele sector over de omvorming is geïnformeerd”, aldus Uilenbroek. Ook wijst het ministerie op een door SpoorPro georganiseerd seminar over de zbo-vorming in 2020, waarbij het ministerie een toelichting heeft gegeven.

Naar aanleiding van meerdere gesprekken en het seminar zou het ministerie van IenW feedback van de spoorsector hebben verwerkt in de uiteindelijke plannen voor het omvormen van ProRail naar een staatsbedrijf. De betrokken sectorpartijen hebben volgens het ministerie tijdens de internetconsultatie van het wetsvoorstel en de lagere regelgeving de gelegenheid gehad om daar op te reageren. “Ook hebben ambtenaren van IenW regelmatig updates gegeven aan stakeholders, zowel schriftelijk als tijdens bestaande overleggremia en bilaterale gesprekken”, aldus het ministerie.

Het ministerie wijst er verder op dat de gesprekken met de betrokken spoorsector op continue basis en in alle breedte plaatsvinden. Zo heeft het ministerie de (regionale) vervoerders voor reizigers- en goederenvervoer, consumentenorganisaties, verladers, decentrale overheden, branche- en belangenorganisaties “structureel benaderd”, meldt ze. “Ook vinden gesprekken plaats met de ondernemingsraden van IenW en ProRail.”

Ministerie zou punten van kritiek hebben verwerkt

“We hebben hun punten op diverse terreinen verwerkt in de regelgeving”, zegt woordvoerder Uilenbroek. Op de vraag of het ministerie van IenW daar enkele concrete voorbeelden van de aanpassing van de regelgeving kan noemen wordt gemeld: “De consumentenorganisaties (LOCOV, Rover, OV-NL) en IPO hebben in de internetconsultatie en de uitvoerings- en handhavingstoets zorgen geuit dat hun rol en betrokkenheid beperkt wordt en mogelijk zelfs verdwijnt bij bijvoorbeeld de vaststelling van het meerjarenplan van ProRail of het tussentijdse bijstellingsdocument. IenW heeft daarop benadrukt dat we de huidige positie van deze partijen zoals nu het geval is onder de huidige beheerconcessie willen behouden. Naar aanleiding de zorgen is de betrokkenheid op alle consultatiegerechtigde momenten explicieter in de regelgeving verankerd.”

Verder wijst het ministerie erop dat er opmerkingen zijn gemaakt met betrekking tot de prestatiegebieden van ProRail. “Deze prestatiegebieden geven een nadere beleidsmatige invulling aan de wettelijke taken die ProRail worden opgedragen. IenW heeft benadrukt dat de bestaande taken, rollen en bevoegdheden in tact blijven. Naar aanleiding van de de vragen hierover is in de lagere regelgeving duidelijker tot uitdrukking gebracht dat hier niets aan verandert.”

Aanpassingen in de regelgeving

Het ministerie vult nog verder aan dat naast aanpassingen in de regelgeving er ook met verschillende partijen gesprekken zijn gevoerd waarin is toegelicht hoe voorkomen wordt dat verandering van het fiscale regime kosten voor derden ontstaan. Ook is er volgens het ministerie gekeken naar hoe de zogenaamde gelijkgerichte sturing van ProRail en de NS (sturing op gezamenlijke prestatiegebieden) behouden blijft en hoe de samenwerking tussen IenW, ProRail en de overige sectorpartijen verbeterd kan worden (spoorgoederen en regionale vervoerders).

De hiervoor genoemde brief aan de Tweede Kamer is ook op de site van de internetconsultatie geplaatst. Dat stakeholders nog niet de nieuwe teksten hebben gezien is volgens het ministerie de normale gang van zaken in een wetgevingstraject waarin de lagere regelgeving pas kan worden voorgehangen nadat het wetsvoorstel is aanvaard door de Tweede Kamer. Uilenbroek: “Respectievelijk wordt dat vastgesteld nadat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aanvaard. In bilaterale gesprekken en een collectieve stakeholderbijeenkomst was echter alle ruimte om vragen te stellen. Niet alle stakeholders hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.”

Omvorming ProRail naar staatsbedrijf

Het kabinet heeft de keuze gemaakt om ProRail om te vormen tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met een eigen rechtspersoonlijkheid. Dat is nodig volgens het kabinet, omdat ze op die manier de sturing en verantwoording tussen ProRail en de Rijksoverheid kunnen verbeteren en eenvoudigen.

Ook zet het kabinet in op de omvorming omdat ze de samenwerking tussen ProRail en de Rijksoverheid naar eigen zeggen willen versterken om de groei op het spoor te faciliteren.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Kenneth Steffers

Kenneth Steffers is (politiek) verslaggever, journalist en redacteur voor SpoorPro.nl

1 reactie op “Ministerie reageert op brandbrief spoorsector over zbo-omvorming ProRail”

Pat Rick|15.04.22|12:29

Zelfs een blinde kan zien dat ProRail niet zo verder kan. Het is geen echt bedrijf, want het hoeft niet te concurreren en er is zelfs gedwongen winkelnering. ProRail moet verbeteren en zijn zoals een drinkwaterbedrijf: wereldklasse en goedkoop. Daar kunnen de reizigersorganisatie onmogelijk op tegen zijn. Vraag is hoe daar te komen? Want het kan op alle fronten beter, want NL en de reiziger moeten meer waar krijgen voor hun geld / mobiliteitsbudget

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.