Railalert, safety walks 1

Branche doet ruim 200 voorstellen om spoor veiliger te maken

De branche wil actief meewerken om de veiligheid op het spoor te verbeteren. De Stichting railAlert heeft het afgelopen jaar 220 voorstellen gekregen de spoorveiligheid te verbeteren.

Uit het jaarbericht van de stichting blijkt dat de spoorbranche steeds meer bereid is om serieus werk te maken van veiligheid. Een goed voorbeeld is het traject voor het Normenkader Veilig Werken (NVW). Hiervoor werden de NVW-documenten van 2010 geëvalueerd. Alle betrokken partijen in de branche mochten verbetervoorstellen indienen aan de hand van die documenten.

NVW

Volgens Piet Breedijk, directeur van het Bureau van railAlert, is op grote schaal gebruik gemaakt van die mogelijkheid. “Er zijn ruim 220 verbetervoorstellen ingebracht door de branche. Alle voorstellen zullen worden behandeld door de Werkkamer Uitwerken Regelgeving bij het aanpassen van het NVW.

Omdat dit proces nog niet afgerond is, kan echter nog niet aangegeven worden hoeveel voorstellen daadwerkelijk zijn of worden meegenomen in een of andere vorm binnen het NVW.”

Volgens de directeur is het de bedoeling dat “het aangepaste NVW, en het hieronder liggende VVW (Voorschrift Veilig Werken), deze zomer worden gepubliceerd. Daarna zullen het aangepaste NVW en VVW, met een nader te bepalen overgangsperiode, van toepassing zijn voor alle werken aan het spoor.”

Safety walk

In 2011 heeft railAlert diverse projecten uitgevoerd om de veiligheid te bevorderen, waaronder de safety walks: werkplekbezoeken waarbij directeuren met uitvoerende medewerkers praten over veiligheid. Deze zijn in 2010 gestart door opdrachtgevers en opdrachtnemers om zo zelf het goede voorbeeld te geven en verbeterpunten te ontdekken. In 2011 werden 35 safety walks gelopen.

“De safety walks worden ook in 2012 weer gelopen, omdat ze een belangrijk onderdeel van het beleid van railAlert en de branche vormen om de veiligheidscultuur te verbeteren. De safety walks zijn daarmee een continu proces.”

Railinfrastructuur

Het hoofddoel van stichting railAlert is er voor te zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en nul ongevallen met verzuim plaatsvinden.

Helaas is dat in 2011 niet gelukt: er hebben geen dodelijke ongevallen plaatsgevonden, maar nog wel relatief veel ongevallen met verzuim.

Het streven is het aantal ongevallen met meer dan 24 uur verzuim in 2014 tot minder dan 100 terug te brengen. Dit aantal is echter al jaren met circa 160 ongevallen per jaar vrijwel gelijk.

Veiligheidsdashboard

Naast ongevallen met verzuim vinden er ook andere veiligheidsincidenten plaats, zoals bijna-elektrocuties, bijna-aanrijdingen en andere incidenten en onveilige situaties. Deze werden voorheen geregistreerd op verschillende plaatsen in de branche en hierdoor ontbrak een totaal inzicht.

Volgens Piet Breedijk heeft railAlert daarom in 2011 een branchebreed veiligheidsdashboard ingevoerd. “Met dit branchebrede veiligheidsdashboard worden de veiligheidsprestaties (arbeidsveiligheid) van de hele spoorbranche gemonitord.

De grootste bedrijven, de brancheorganisaties van kabelbedrijven en werkplekbeveiligingsbedrijven spreken elkaar, respectievelijk hun leden, voortdurend aan op het halen van de afgesproken doelen in dit kader. Ook wordt kennis over de oorzaken van ongevallen met elkaar gedeeld zodat bedrijven van elkaar kunnen leren.”

Regelgeving

Binnen dit veiligheidsdashboard wordt ook sterk gelet op bijna-aanrijdingen. Bijna-aanrijdingen op het spoor vormen de grootste categorie qua incidenten. Ruim 40 procent van de bijna-aanrijdingen wordt veroorzaakt door het bewust afwijken van procedures.

“Geconstateerd is dat van regels binnen NVW, VVW en de Branche Richtlijnen soms bewust wordt afgeweken. Bewust afwijken betekent dan dat men de regel wel kent, maar zich er toch niet aan heeft gehouden. Onder dit percentage vallen dan ook alle bewuste afwijkingen ongeacht de risicogrootte van de afwijking. Het gaat hier om de houding en het gedrag van mensen. RailAlert heeft dan ook als doelstelling het aantal regels te verminderen en inhoudelijk te verbeteren, ofwel duidelijker te maken.”

Veiligheid

Om de houding en het gedrag van de mensen te verbeteren, is al een aantal methoden en middelen ontwikkeld. “De eerder genoemde safety walks zijn zo’n middel, maar ook het invoeren van praktijkbeoordeling als onderdeel van persoonscertificeringen is een belangrijk middel.Daarbij wordt dus niet alleen meer op kennis wordt getoetst, maar ook op houding en gedrag. Bedrijven zelf nemen ook initiatieven om de houding en het (veiligheids)gedrag te verbeteren.”

Het jaarbericht 2011 is hier te lezen.

José van der Wegen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.