Goederentrein

RIVM: uniforme rekenmethode voor spoortrillingen niet haalbaar

Het is niet haalbaar om een uniforme rekenmethode te ontwikkelen voor trillingshinder van het spoor. Dat verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die de mogelijkheid hiertoe onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doordat de Nederlandse ondergrond complex is en op iedere plek verschillend, is het nodig om verschillende rekensystematieken te gebruiken.

“De beschikbare informatie over de ondergrond is onvolledig en vooral niet specifiek genoeg om er een in het hele land toepasbare rekenmethode met voldoende betrouwbaarheid en onderscheidend vermogen op te baseren”, meldt staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw heeft het RIVM nu de opdracht gegeven om de huidige rekenmethodes beter te beschrijven en te verbeteren. Dit voorstel zal naar verwachting aan het einde van het jaar worden gepubliceerd.

Uitbreiding spoorinfrastructuur

Bij de bouw of uitbreiding van de hoofdspoorweg-infrastructuur moet trillingshinder in het tracébesluit worden meegenomen. Voorgaand aan de werkzaamheden wordt het bestaande trillingsniveau gemeten. Met de komst van de Beleidsregel trillingshinder spoor (Bts) in 2012 is er meer eenduidigheid gekomen in de streef- en grenswaarden voor trillingen als gevolg van veranderingen aan het spoor. Maar er ontbreekt echter nog een  meetmethode die voor het hele land toepasbaar is.

Dijksma geeft aan een gestandaardiseerde methodiek nog steeds ‘zeer wenselijk’ te vinden, omdat het makkelijker wordt om voor de tracébesluiten trillingseffecten te voorspellen en te toetsen. “Daarnaast is er behoefte aan beter inzicht in de kwaliteit van de huidige rekenmodellen.”

Spoortrillingen

ProRail heeft in opdracht van het ministerie de ‘Maatregelencatalogus spoortrillingen’ samengesteld, waarin alle maatregelen om hinder te beperken staan beschreven. Een aantal van deze maatregelen wordt op dit moment al bij spoorprojecten toegepast. ProRail gaat verder onderzoeken wat de neveneffecten zijn van bepaalde maatregelen.

Ondanks de complexiteit van de materie wordt nu al bij een berekende overschrijding van de normen gekeken welke maatregelen te nemen zijn om de overschrijding tegen te gaan, meldt Dijksma. “Voorbeelden van maatregelen zijn het verbeteren van de ligging van de spoorbaan, het verbeteren van de aansluiting van de aarden baan op een kunstwerk, under sleeper pads onder dwarsliggers en het aanbrengen van trillingswerende wanden in de grond.

Marieke van Gompel

Lees ook:

‘Europese stimuleringsmaatregel voor verbeterde goederentreinen’

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.