goederentrein, Betuweroute

Mansveld: trillingsoverlast treinen verder onderzoeken

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu laat nader onderzoek doen naar de overlast van trillingen door treinverkeer. Dit doet zij naar aanleiding van het RIVM-rapport ‘Wonen langs het spoor’, dat  inzicht geeft in deze overlast. In de spoorsector is met enige verwondering gereageerd op het onderzoek. “Mensen slapen in auto’s, treinen en vliegtuigen, maar als er een trein voorbijkomt ondervinden sommigen hinder”, merkt KNV Spoorgoederenvervoer op.

Vijfduizend omwonenden die dicht bij het spoor wonen zijn de afgelopen jaren ondervraagd. Een vijfde gaf aan last te ondervinden van trillingen door passerende treinen. Mansveld meldt aan de Tweede Kamer dat naar aanleiding van dit rapport verder onderzoek wordt gedaan. Volgens de staatssecretaris is de overlast moeilijk in te schatten en te berekenen, omdat het afhankelijk is van veel factoren zoals bodemsoort en bebouwing.

Geluid en trillingen

De studie wijdt een paragraaf aan deze vraag: ‘De activiteiten op het spoor veroorzaken geluid en trillingen en personen die in de buurt van het spoor wonen, hebben met deze treingerelateerde verstoringen te maken en kunnen hiervan hinder ondervinden. Hinder kan, in lijn met de Gezondheidsraad en de WHO gedefinieerd worden als ‘een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid, dat optreedt wanneer een milieufactor iemands gedachten, gevoelens of activiteiten negatief beïnvloedt. Hinder van geluid en trillingen is subjectief, en de mate van hinder wordt, behalve door het geluid of de trillingen in sterke mate bepaald door andere, persoonlijke en contextuele factoren.’

Uit het RIVM-rapport blijkt dat vooral omwonenden in het oosten van Nederland en in niet-stedelijke gebieden de overlast sterker ervaren dan gemiddeld. Ook worden trillingen door goederenvervoer heftiger ervaren dan door reizigerstreinen. De meeste winst zou in de eerste plaats te behalen kunnen zijn met maatregelen met betrekking tot goederentreinen. Hierbij spelen mogelijk de lengte, tijdsduur en tijdstip van de passages een belangrijke rol. KNV Spoorgoederenvervoer geeft als mogelijke oplossing om goederentreinen vaker overdag en in de spits te laten rijden.

Overlast

Naast een vervolgonderzoek dat hier meer inzicht in geeft, komt er ook een inventarisatie hoe overlast extra kan worden beperkt voor omwonenden van bestaande en nieuw te bouwen spoorlijnen. Op meerdere plaatsen worden op dit moment al extra maatregelen genomen bij spooruitbreidingen om trillingen en overlast te verminderen.

Het vervolgonderzoek moet uitwijzen of het mogelijk is een wettelijk kader te formuleren om normen te stellen en trillingshinder te beperken. Het RIVM gaat kijken of ze een rekenmethode kunnen ontwikkelen waarmee trillingen beter te voorspellen zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de bodemsoort en bebouwing. Deze methode kan dan in toekomstige situaties gebruikt worden om de hinder door trillingen beter te voorspellen bij wijzigingen in de spoorweginfrastructuur. Hierin wordt ook kennis over trillingshinder in het buitenland meegenomen.

Knelpunten

Aan ProRail is gevraagd om een inventarisatie te maken van hoe trillingshinder kan worden beperkt. De spoorbeheerder dient in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om bij te verwachten knelpunten de trillingen terug te brengen, welke opties het meest effectief zijn en wat voor kosten dit met zich meebrengt. Mansveld informeert de Tweede Kamer nog voor het eind van het jaar over de voortgang van de onderzoeken en over mogelijke vervolgstappen.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.